چرا همایش تکنیک های فروش حرفه ای؟

در هر  واحد تجاری، «فروش» مهم ترین مبحث و موضوعی است که به آن توجه می شود. تمام پرسنل، امکانات، هزینه ها، تبلیغات، زیرساخت ها و … برای فروش بیشتر به کار گرفته می شود. بنابراین فرآیند «فروش» را می توان مهمترین هدف تمامی کسب و کارها دانست و مدیران برای رسیدن به این هدف …

چرا همایش تکنیک های فروش حرفه ای؟ ادامه مطلب »